Vàng 1 Tuần

300,000₫

 • Tiếp cận ứng viên 1.6K - 4.1K
 • Công việc cho phép 10
 • Xem hồ sơ chi tiết 0
 • Tìm hồ sơ
 • Các công ty nổi bật 0
 • Các công ty vàng 0
 • Công việc nổi bật 0
 • Các công việc vàng 1
 • Công ty hết hạn trong ngày 0
 • Công ty vàng hết hạn trong ngày 0
 • Lưu tìm kiếm hồ sơ

Nổi bật 1 Tuần

500,000₫

 • Tiếp cận ứng viên 3.9K - 10K
 • Công việc cho phép 10
 • Xem hồ sơ chi tiết 0
 • Tìm hồ sơ
 • Các công ty nổi bật 0
 • Các công ty vàng 0
 • Công việc nổi bật 1
 • Các công việc vàng 0
 • Công ty hết hạn trong ngày 0
 • Công ty vàng hết hạn trong ngày 0
 • Lưu tìm kiếm hồ sơ

Vàng 2 Tuần

550,000₫

 • Tiếp cận ứng viên 3.9K - 10K
 • Công việc cho phép 0
 • Xem hồ sơ chi tiết 0
 • Tìm hồ sơ
 • Các công ty nổi bật 0
 • Các công ty vàng 0
 • Công việc nổi bật 0
 • Các công việc vàng 1
 • Công ty hết hạn trong ngày 0
 • Công ty vàng hết hạn trong ngày 0
 • Lưu tìm kiếm hồ sơ

Nổi bật 2 Tuần

950,000₫

 • Tiếp cận ứng viên 6.3K - 16K
 • Công việc cho phép 10
 • Xem hồ sơ chi tiết 0
 • Tìm hồ sơ
 • Các công ty nổi bật 0
 • Các công ty vàng 0
 • Công việc nổi bật 1
 • Các công việc vàng 0
 • Công ty hết hạn trong ngày 0
 • Công ty vàng hết hạn trong ngày 0
 • Lưu tìm kiếm hồ sơ

Vàng 3 Tuần

900,000₫

 • Tiếp cận ứng viên 6.3K - 16k
 • Công việc cho phép 10
 • Xem hồ sơ chi tiết 0
 • Tìm hồ sơ
 • Các công ty nổi bật 0
 • Các công ty vàng 0
 • Công việc nổi bật 0
 • Các công việc vàng 1
 • Công ty hết hạn trong ngày 0
 • Công ty vàng hết hạn trong ngày 0
 • Lưu tìm kiếm hồ sơ

Nổi bật 3 Tuần

1,400,000₫

 • Tiếp cận ứng viên 11K- 29K
 • Công việc cho phép 10
 • Xem hồ sơ chi tiết 0
 • Tìm hồ sơ
 • Các công ty nổi bật 0
 • Các công ty vàng 0
 • Công việc nổi bật 1
 • Các công việc vàng 0
 • Công ty hết hạn trong ngày 0
 • Công ty vàng hết hạn trong ngày 0
 • Lưu tìm kiếm hồ sơ

Vàng 4 Tuần

1,100,000₫

 • Tiếp cận ứng viên 8.6K - 23K
 • Công việc cho phép 10
 • Xem hồ sơ chi tiết 0
 • Tìm hồ sơ
 • Các công ty nổi bật 0
 • Các công ty vàng 1
 • Công việc nổi bật 0
 • Các công việc vàng 1
 • Công ty hết hạn trong ngày 0
 • Công ty vàng hết hạn trong ngày 0
 • Lưu tìm kiếm hồ sơ

Nổi bật 4 Tuần

1,850,000₫

 • Tiếp cận ứng viên 14k - 37k
 • Công việc cho phép 10
 • Xem hồ sơ chi tiết 0
 • Tìm hồ sơ
 • Các công ty nổi bật 1
 • Các công ty vàng 0
 • Công việc nổi bật 1
 • Các công việc vàng 0
 • Công ty hết hạn trong ngày 0
 • Công ty vàng hết hạn trong ngày 0
 • Lưu tìm kiếm hồ sơ

Gói miễn phí

Miễn phí

 • Tiếp cận ứng viên 1K-1.6K
 • Công việc cho phép 3
 • Xem hồ sơ chi tiết Vô hạn
 • Tìm hồ sơ
 • Các công ty nổi bật 0
 • Các công ty vàng 0
 • Công việc nổi bật 0
 • Các công việc vàng 0
 • Công ty hết hạn trong ngày 0
 • Công ty vàng hết hạn trong ngày 0
 • Lưu tìm kiếm hồ sơ

Hãy đăng ký và đăng tin tuyển dụng ngay hôm nay.